Klauzula informacyjna (RODO)INFORMACJA DOTYCZĄCA ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Profinet Spółka Akcyjna z siedzibą 43-100 Tychy ul. Dmowskiego 15, (zwana dalej również Pożyczkodawcą). Z administratorem można się skontaktować listownie na adres 43-100 Tychy ul. Metalowa 3, telefonicznie na numer infolinii 693 200 200 lub drogą mailową na adres: [email protected]


CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe służą Administratorowi do świadczenia usługi polegającej na udzieleniu i obsłudze pożyczki gotówkowej. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z przygotowaniem, zawarciem i wykonaniem umowy pożyczki gotówkowej oraz - zgodnie z przedmiotem działalności Administratora - oceną ryzyka kredytowego, dochodzeniem roszczeń, sprzedażą wierzytelności, a także w celach marketingowych, w tym związanych z promocją usług Administratora (jeśli udzielił/a Pan/Pani zgody) oraz w celach archiwalnych i statystycznych. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną. Udostępnienie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu skorzystania z  usług świadczonych przez Administratora. W przypadku nie podania danych w zakresie wymaganym przez Administratora, osoba starająca się o udzielenie jej pożyczki gotówkowej nie będzie mogła otrzymać takiej pożyczki.

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

W celu wykonania usługi Administrator zbiera i przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

  • Dane identyfikacyjne i kontaktowe - imię, nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania, numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
  • Dane dotyczące sytuacji finansowej: źródło dochodu, wysokość dochodu, nazwa i adres pracodawcy, dane dotyczące uzyskiwanych świadczeń emerytalno-rentowych, wysokość miesięcznych kosztów utrzymania, wysokość miesięcznego kosztu obsługi zobowiązań, łączna wysokość zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, poręczeń, informacja o toczących się postępowaniach egzekucyjnych i wysokość zobowiązań objętych tymi postępowaniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe są przez nas przechowywane z zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności nie dłużej niż to konieczne w celu oceny ryzyka i zdolności kredytowej, w celu właściwego wykonania umowy pożyczki, w celach statystycznych i marketingowych w okresie trwania umowy, a także w celu dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia tych roszczeń, a ponadto w celach podatkowych i archiwizacyjnych przez okres 5 lat.

UDOSTĘPNIANE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM W związku z koniecznością dokonania przez Administratora oceny ryzyka kredytowego, wynikającą z Ustawy o kredycie konsumenckim, w trakcie składania wniosku o pożyczkę jest Pani/Pan proszona/y o wyrażenie zgody (stanowiącej odrębne oświadczenie) na pozyskanie z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących Panią/Pana informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących Pani/Pana wymagalnych od co najmniej 60 dni, a przekraczających 200 złotych zobowiązań wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów oraz informacji dotyczących składanych zapytań na Pani/Pana temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, nr dokumentu tożsamości – wyżej wymienionym podmiotom, które stają się administratorami tych danych i przetwarzają te dane w celu udostępnienia informacji gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: BIG InfoMonitor S.A. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Związek Banków Polskich
Z Administratorem można się skontaktować przez email lub pisemnie [email protected] [email protected] [email protected]
Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych [email protected] [email protected] [email protected]Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora innym podmiotom wyłącznie w przypadku, gdy będzie on do tego zobowiązany na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne, pocztowe, informatyczne.
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

ZABEZPIECZENIE DANYCH

Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych, a także do zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem. Administrator stosuje również środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych podanych przez osoby składające wniosek o pożyczkę na stronie internetowej Administratora, a przede wszystkim szyfrowane połączenie SSL.

 
693 200 200

Reprezentatywny przykład kosztów pożyczki: kwota pożyczki (kwota do wypłaty) – 1500,00 zł; łączna kwota odsetek – 124,68 zł; prowizja – 705,00 zł; opłata za obsługę pożyczki w domu 120,00 zł; roczna stopa oprocentowania – 15,00%; okres spłaty pożyczki – 12 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty przez Konsumenta – 2449,68 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania – 165,9 %; całkowity koszt pożyczki – 949,68 zł (wg. stanu na dzień 01-05-2022 r.

Pożyczkodawca – Profinet S.A. z siedzibą w Tychach (43-100) ul. Dmowskiego 15, tel/fax 32/219-09-15, NIP: 646 26 17 169, REGON: 278 142 440. Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000320642, kapitał zakładowy w wysokości 344.080 zł opłacony w całości.

Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej zastrzeżone dla Profinet S.A.

Administratorem danych osobowych jest Profinet S.A. z siedzibą w Tychach ul. Dmowskiego 15. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania do zawarcia umowy pożyczki, w celu obsługi umowy pożyczki oraz w celach statystycznych i archiwalnych. W KLAUZULI INFORMACYJNEJ znajdzie Pani/Pan informacje o sposobie i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Profinet S.A.